+420 734 440 148

Ochrana osobních údajů


PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)


1. Správce osobních údajů: 

Franck Czech s.r.o., IČ: 26281261, se sídlem v Brně, Čápkova 16/8, Veveří, 602 00 Brno, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41681. Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


3. Zdroje osobních údajů

• přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky aj.)

• veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací


4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

• adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

• popisné údaje (např. bankovní spojení)

• další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

• údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních sdělení či informačních sdělení aj.)


5. Kategorie subjektů údajů

• zákazník správce

• zaměstnanec správce

• dodavatel služby

• jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

• uchazeč o zaměstnání


6. Kategorie příjemců osobních údajů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

• finanční ústavy

• veřejné ústavy

• zpracovatel

• státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy


7. Účel zpracování osobních údajů

• účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

• jednání o smluvním vztahu

• plnění smlouvy

• ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob

• archivnictví vedené na základě zákona

• výběrová řízení na vypsané pracovní pozice

• plnění zákonných povinností ze strany správce

• ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

• předání obchodních sdělení či jiných informací v případě oprávněných zájmů správce


8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické, organizační a právní opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a svobod a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.


10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů, tedy když pro účel zpracování existuje jiný právní základ. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


KONTAKTNÍ ADRESA

Franck Czechs.r.o.
Bohunická 81, Brno, PSČ 619 00
Emailová adresa: kafickarna@email.cz


Možnosti odhlášení ze zasílání novinkových emailů (odstranění adresy z databáze)

  • V každé emailové zprávě naleznete odkaz "zrušit zasílání newsletterů" po kliknutí na tento odkaz a potvrzení bude váš email vyřazen z databáze
  • V nastavení svého účtu můžete zrušit zasílání novinkových emailů
  • Zašlete žádost na email: kafickarna@email.cz a váš email bude vyřazen z databáze (Nezapomínejte také na možné přesměrování Vašich emailových zpráv. E-mail na který Vám zprávy přichází nemusí být vždy ten, který jste u nás registrovali.)


Možnosti odstranění osobních údajů

  • v případě, že máte zájem o odstranění veškerých osobních údajů, kontaktujte nás na emailu kafickarna@email.cz s touto žádosti. Neprodleně odstraníme všechny osobní či citlivé údaje.